- عضويت رايگان در طول هفته كتاب

- عضويت در كتابخانه شركت برق منطقه اي خراسان

- مدارک مورد نیاز جهت عضویت

- فرم هاي عضويت