- كارگاه مقاله نويسي ISI

- كارگاه مهارت هاي مطالعه

- برنامه هاي آموزشي كتابخانه و مركز اطلاع رساني