- طرح تابستانه كتابخانه موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- كارگاه مهارت هاي مطالعه

- طرح تابستانه كتابخانه موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي كتابخانه

- ایستگاه مطالعه

- ساعات کاری سالن هاي مطالعه خواهران و برادران

- سالن هاي مطالعه