- كارگاه آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي

- مجموعه كارگاه هاي آموزش مقاله نويسي