- پنجم آبان؛ آغاز هفدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران در مشهد