- عرضه ۱۵۰ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه ناشران جهان اسلام مشهد