- آغاز بيست و هفتمين دوره هفته كتاب

- برنامه هاي هفته كتاب

- هفته كتاب و كتابخواني گرامي باد

- آغاز هفته كتاب گرامي باد

- عضويت رايگان در طول هفته كتاب

- برپايي نمايشگاه تخصصي كتاب در موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- اعلام برنامه هاي هفته كتاب در موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- ایران ِ با کتاب، ایران ِ پر اُمید : شعار هفته كتاب