- كارگاه آشنايي با پايگاههاي اطلاعات علمي و ترفندهاي جستجو