- یارانه 12 میلیارد تومانی نمایشگاه کتاب تهران براي دانشجويان

- بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

- ایران ِ با کتاب، ایران ِ پر اُمید : شعار هفته كتاب

- پنجم آبان؛ آغاز هفدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران در مشهد

- بخش امانت و گردش کتاب

- بخش فهرست نویسی

- بخش اطلاع رسانی ( مرکز اطلاع رسانی)