- فروش بیش از۱۵۰ هزار نسخه کتاب در طرح تابستانه کتاب

- طرح تابستانه كتابخانه موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- طرح تابستانه كتابخانه موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري