- نمایشگاه بين المللي کتاب تهران

- بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران