- فروش بیش از۱۵۰ هزار نسخه کتاب در طرح تابستانه کتاب

- آرشيو ديجيتال طرح هاي توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازي

- طرح تابستانه كتابخانه موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري