- مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد

- كتابخانه شركت برق منطقه اي خراسان