- مجموعه كارگاههاي مقاله و پايان نامه نويسي

- كارگاه آموزش مقاله نويسي لاتين (ISI)

- كارگاه آموزش مقاله نويسي فارسي

- كارگاه آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي

- مجموعه كارگاه هاي آموزش مقاله نويسي

- كارگاه مقاله نويسي ISI

- كارگاه مهارت هاي مطالعه

- برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي كتابخانه