- آغاز دور جديد سلسله نشستهاي شرح و تفسير مثنوي مولانا

- نشست مثنوي معنوي

- نشست مثنوي

- نشست های شاهنامه خوانی و مثنوي معنوي