- مجموعه كارگاههاي مقاله و پايان نامه نويسي

- اشتراك با سامانه تامین منابع علمی مگاپیپر

- كارگاه آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي

- كارگاه آشنايي با پايگاههاي اطلاعات علمي و ترفندهاي جستجو

- تهيه منابع اطلاعاتي فارسي و لاتين (كتاب، مقاله، پايان نامه و ...)

- دسترسي آسان به پايگاههاي اطلاعاتي لاتين